Tilsyn med genmodifisering i såvarer, fôrvarer og næringsmidler 2011

Denne rapporten oppsummerer gjennomføringen og resultatene for 2011 av tilsynsprogrammet
“Tilsyn med genmodifisering”.

Dette programmet inngår i Mattilsynets portefølje av overvåkings- og
kontrollprogrammer. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttak, mens Veterinærinstituttet er nasjonalt
referanselaboratorium for genmodifiserte organismer (GMO) i mat og fôr, og utfører
laboratorieanalysene.
Resultatene for 2011 avviker ikke vesentlig fra resultatene fra tidligere år. Det ble gjort noen få
funn med ulovlig høyt innhold av genmodifisert materiale i prøver av næringsmidler og fôr. Mange
prøver inneholdt mindre mengder av genmodifisert materiale. Det ble ikke påvist genmodifisert
såvare i de undersøkte prøvene.
Kontroll med genmodifisering byr på en rekke utfordringer, både for virksomhetene,
tilsynsmyndigheter og analyselaboratorier. De viktigste utfordringene og mulige løsninger drøftes i
et eget kapittel i denne rapporten.