Veterinærinstituttets faglige aktivitetsrapport 2016

I denne rapporten synliggjøres noe av innsatsen Veterinærinstituttet har gjort i 2016 for å oppfylle sin visjon: «Veterinærinstituttet er beredskaps- og kompetansenavet for én helse».

Veterinærinstituttets hovedmål er å bidra til god beredskap, helse og velferd hos landdyr og fisk, samt fȏr- og mattrygghet, gjennom forskning, diagnostikk og rådgivning. Aktiviteten har også som mål å bidra til en etisk forsvarlig bioproduksjon og bærekraftig utvikling. Veterinærinstituttet har arbeidet aktivt for å nå sine mål innen alle disse områdene i 2016.

God kunnskap om helsesituasjonen i dyrepopulasjonene er en forutsetning for god beredskap. Likeledes er det viktig å ha omfattende kunnskap om forekomsten av smittestoffer og toksiske forbindelser i fôr og mat. Veterinærinstituttet overvåker helsesituasjonen hos fisk, vilt og husdyr ut fra et ‘én helse’- perspektiv. Det betyr at vi også vurderer betydningen av fisk og dyrs helse for menneskers helse og miljø.

Formålet med overvåkingen er å oppdage sykdom tidlig for dermed å bidra til effektiv og rask sykdomsbekjempelse og opprettholdelse av sunne dyrepopulasjoner. Vi fokuserer både på å oppdage nye sykdommer og «gamle» sykdommer som kan gi økte problemer.

Sykdomstilfeller i viltlevende populasjoner kan ikke håndteres eller kontrolleres på samme måte som sykdom hos dyr i fangenskap, så god kunnskap og tverrgående samarbeid med forvaltningen er viktig for å bidra til sunne populasjoner.

Behovet for å overvåke helsesituasjonen hos dyr samt forekomsten av smittestoffer og toksiske forbindelser i fôr og mat har endret seg over tid. Økt import av dyr og produkter, økt reisevirksomhet, endringer i matvaner, klimaendringer og strukturendringer innen husdyrproduksjonen og akvakulturnæringa gir nye utfordringer innenfor vårt ansvarsområde. Muligheten for å drive helseovervåking bedres stadig som følge av utviklingen av nye og mer effektive diagnostiske verktøy.

For å kunne utvikle god beredskap, gi samfunnet et godt diagnostisk tilbud samt kunnskapsbaserte råd og gode faglige vurderinger driver Veterinærinstituttet langsiktig og målrettet forskning og kunnskapsutvikling. Og gjennom arbeidet med å forebygge sykdom, redusere sykdomstap og sikre god dyrevelferd bidrar Veterinærinstituttets til bærekraftig næringsutvikling. 

Forfattere

Merete Hofshagen, Mona Torp, Berit Tafjord Heier, Anne Margrete Urdahl, Kari Grave, Kari Olli Helgesen, Gro Johannessen, Taran Skjerdal, Hege Divon, Ida Skaar, Bjørn Spilsberg, Ingunn Samdal, Christiane Kruse Fæste, Gunnar Eriksen, Aksel Bernhoft, Brit Hjeltnes, Anne-Gerd Gjevre, Trude Vrålstad, Åse Helen Garseth, Asle Moen, Ståle Sviland, Tormod Mørk, Annette Kampen, Carl Andreas Grøntvedt, Siri Kulberg Sjurseth, Cecilie Mejdell, Hannah Joan Jørgensen, Knut Madslien, Kjell Handeland, Carlos das Neves, Marianne Heum, Turid Vikøren, Solveig Marie Stubsjøen, Hilde Skår Norli, Semir Loncarevic.