Tungmetaller i slam nedstrøms dam i Namsvatnet

I forbindelse med byggingen av ny fyllingsdam av grønnstein i Namsvatnet er det fra flere hold reist spørsmål rundt faren for utlekking av tungmetaller til miljøet fra dammen, fra restmassene lagt tilbake i steinbruddet og fra slam som ble ført ut i elva og lagt seg opp i roligere partier av Namsen. I denne forundersøkelsen ble nivået av tungmetaller i slam på noen områder nedstrøms dammen kartlagt.

Sprengt og knust grønnstein i vann er kjent å kunne ha negative effekter på vannlevende organismer. Både ved at den er lite trykkfast og gjerne produserer mye finpartikulært slam med asbest-lignende fiberstrukturer, og ved at den lett oksiderer og skiller ut tungmetaller til miljøet.

Ved etableringen av ny fyllingsdam i Namsvatnet ble det nyttet grønnstein. Store mengder slam ble i anleggsperioden ført ut i Namsen og tykke matter av slam har lagt seg opp i flyene og i loner nedover elva. Effekter av tungmetaller og slam på miljø og habitat nedover Namsen er i liten grad kartlagt og dokumentert. etter utslipp av tungmetaller til miljøet er så langt lite kartlagt.

Her har vi forsøkt å kvantifisere tungmetaller i slam i de øverste delene av Namsen ned til Storflya samt gjøre noen observasjoner rundt forekomst og omfang av slam i disse områdene. Ved bruk av XRFinstrument (X-ray fluorescence) ble konsentrasjonen av syv tungmetaller i slam kvantifisert: arsen, bly, kadmium, kobber, krom, nikkel og sink. Flere av dem viste konsentrasjoner høyere enn tiltaksklasse II for slam i ferskvann. Så høye nivå ansees å kunne ha kroniske effekter ved langtidseksponering og kan aktualisere avbøtende tiltak.