Utredning av bevaringstiltak for fisk i Drammensregionen

I Drammenselva og Lierelva ble det i 1987 påvist laks infisert av Gyrodactylus salaris. I 2003 ble parasitten også påvist hos laks i Sandeelva vest for Drammenselva. Miljødirektoratet har satt ned ei arbeidsgruppe for å vurdere om det er mulig å bekjempe parasitten i Drammensregionen. Denne rapporten er et resultat av kunnskap denne gruppa har etterspurt.

I forhold til andre elver som er blitt behandlet har Drammenselva et større artsmangfold av fisk. På naturlig lakseførende strekning av Drammenselva opp til Hellefoss er det registrert 19 fiskearter. Det er usikkerhet vedrørende forekomst av sørv, flire og karuss. Oppstrøms Hellefoss er det registrert 11 fiskearter.

På lakseførende strekning av Lierelva, inkludert sideelvene Glitra, Nordelva og Asdøla, er det påvist 15 fiskearter. Ovenfor lakseførende strekning av Lierelva er det åtte naturlig forekommende fiskearter. I Sandeelva er det påvist 15 fiskearter, om man går ut fra at både bekkeniøye og elveniøye finnes. Oppstrøms anadrom strekning har vi ikke funnet undersøkelser som angir hvilke arter som finns. Brakkvannsområdene i indre Drammensfjorden har også en rik fauna av ferskvannsfisk, med til sammen 18 registrerte arter. Laks og sjøaure har egen bevaringsplan, og blir ikke behandlet i denne rapporten.

Hensikten med denne rapporten er tredelt: (i) Identifisere hvilke fiskearter som finnes i Drammenselva og Lierelva og Sandeelva, og som i liten eller ingen grad finnes utenfor forventet behandlingsområde, (ii) foreslå hvilke arter som skal prioriteres i bevaringsarbeidet og (iii) foreslå metode og et planverk for bevaring og reetablering av artene.