Fiskehelserapporten 2013

Pankrassykdom (PD) er fremdeles den viktigste virussykdommen i norsk fiskeoppdrett.

For å gi et mest mulig helhetlig bilde av helsesituasjonen i norsk fiskeoppdrett, er denne årlige rapporten basert både på diagnostiske data fra Veterinærinstituttets laboratorier i Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og Oslo, samt informasjon fra fiskehelsetjenester langs hele kysten. Informasjon er også hentet inn fra andre forskningsinstitusjoner og Mattilsynet.

Totalt har det vært færre anlegg med påvis PD eller PD-virus i 2013 uavhengige epidemier forårsaket av ulike genotyper (SAV2 og SAV3). På Vestlandet, hvor det til nå bare er påvist SAV3, har utviklingen vært positiv. Antall påvisninger i Hordaland og Sogn og Fjordane har gått ned, og tapene er redusert. Totalt ble var reduksjonen for
SAV3 på 47 % fra vel 90 i 2012 til 48. For SAV 2 har utviklingen vært negativ, selv om dødeligheten har vært relativt lav. Det har vært hele 31 påvisninger i Sør-Trøndelag og 20 i Møre og Romsdal.

Det har vært ti nye tilfeller av infeksiøs lakseanemi (ILA) i 2013. Det ble påvist åtte utbrudd i Nordland, ett i Troms og ett i Sogn og Fjordane. En rekke av disse utbruddene har i begynnelsen vært vanskelig å oppdage, selv om det etter hvert har utviklet seg et sykdomsbilde som er typisk for ILA. For mange av utbruddene har vi til nå ikke kunne fastslå smittekilde.