Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen - Årsrapport 2017

Det er nå naturlig produserte lakseunger som dominerer i ungfiskpopulasjonene i Fusta og i Drevja. En stor andel av disse vil være avkom fra utsatt fisk. I Halsanelvene dominerer utsatte lakseunger i populasjonen av årsyngel (67,4 %), mens hos eldre lakseunger dominerer naturlig produsert ungfisk.

Otolittanalyser av voksenfisk i Fusta viste en samlet merket andel på 60,7 %. I Drevja viser otolittanalyse at det for første gang er egenprodusert fisk som dominerer i vassdraget, merkeandelen hos fanget voksen fisk var i 2017 på 47,1 %. All umerket voksen fisk med alder fire og fem år kan stamme fra naturlig gyting i 2012 og 2013. Umerket fisk med alder 1-1, 2-1 og 1-2 kan også stamme fra naturlig gyting eller de kan være avkom av utsatt fisk. Ut fra tidligere års merkeandeler og beregninger av tilhørighet til årsklasse er det fortsatt fisk utsatt fra genbanken på Bjerka som dominerer i voksenfiskbestandene i reetableringsperioden.

Resultat fra drivtellinger i elvene i regionen viser, basert på observert fisk under tellingene, at gytebestandsmålet sannsynligvis er oppnådd både i Fusta og Drevja. Dårlig sikt under tellingene, og da spesielt i Fusta gjør tallene usikre. Estimat på deponerte rognkorn i Fusta og Drevja er derfor vurdert mellom 30 og 100 % observasjonssannsynlighet.