Vurdering av effekter av PDfri prosjektet 2008-2010

PDfri-prosjektet samlet inn data gjennom et spørreskjema på drift, helse og slakteresultat fra 202 utsett. 26 av de 37 selskapene som deltok i prosjektet svarte på spørreundersøkelsen. Informasjonen dekker således 31 % av alle PD-utbrudd fra 2007-2010. Der det var mulig ble informasjonen kontrollert mot databaser hos Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Ved divergens ble informasjonen i de offentlige databasene benyttet. Noe av informasjonen ble utelatt pga. ulike registreringsmetoder mellom lokaliteter /selskaper. Informasjonen er analyser med multivariat analyse for å ivareta effekten av ulike forklaringsvariabler og at informasjonen er samlet inn over flere år/utsett.

De viktigste resultatene viser at antall PD-utbrudd i prosjektperioden er redusert med 24 % fra 2007-2009, og med 10 % fra 2007-2010. Etablerte rutiner synes å bidra til at spredning utover den endemiske sonen har stoppet opp med unntak av en positiv viruspåvisning i 2011.

Vaksinasjon mot PD har bidratt til å redusere antall utbrudd i perioden og gir lavere dødelighet. Av andre sykdommer synes IPN-utbrudd å bidra til at det lettere oppstår klinisk PD og mer alvorlige utbrudd ved at disse populasjonene har høyere PD-assosiert dødelighet.

Lokaliteter med PD-vaksinert fisk hadde høyere tilvekst enn de uten mens klinisk PD, HSMB, CMS og høy tetthet bidro til å redusere tilvekst.

Effekter på fôrforbruk og slakteresultat er ikke entydig tolkbare ettersom effektene for enkeltfaktorer blir borte når en legger til flere forklaringsvariabler.

Den forelagte informasjonen gir ikke grunnlag for å se på enkelttiltak eller endringer som gradvis har skjedd gjennom de aktuelle årene. Det her videre ikke vært mulig å vurdere om deltakende lokaliteter er et representativt utvalg for lokalitetene i den endemiske sonen og derved har bidratt med informasjon som er allmenngyldig for denne regionen.