Aviær influensa hos fjørfe

Høypatogent aviær influensavirus (HPAI, også kalt fugleinfluensa) ble 11. november 2021 for første gang påvist i en kommersiell fjørfebesetning i Norge. Fjørfeholdet bestod av 7500 verpehøns i Klepp kommune i Rogaland. Sykdomsforløpet var svært akutt, med høy dødelighet. Besetningen er nå sanert. 

Viruset er av subtype H5N1. Dette er den dominerende subtypen i høstens (2021) fugleinfluensautbrudd i Europa så langt, med påvisninger i fjørfehold i både Nederland, Tyskland, Danmark og Polen. Påvisningen kommer i etterkant av påvisning av fugleinfluensasmitte med samme subtype i villfugl i samme område.

Folkehelseinstituttet har sekvensert viruset og konkluderer med at sannsynligheten for smitte over til mennesker er svært lav.

Aviær influensa overvåkes hos fjørfe og hos ville fugler. 

  • Overvåkingsprogrammet for aviær influensa i fjørfe har som mål å dokumentere at norske fjørfeflokker er fri for influensa A-virus av subtype H5 og H7, samt å bidra til å opprettholde denne statusen.
  • Overvåkingsprogrammet for aviær influensa i ville fugler har som mål å overvåke forekomst av høypatogene aviære influensavirus av subtypene H5 og H7 i ville fugler. Overvåkingsprogrammet for AI i villfugl kjøres regelmessig, men ikke alltid på årlig basis

2019

Surveillance in 2019 did not detect infection with highly pathogenic influenza A virus in poultry.

Last ned rapporten

Eldre rapporter