Veterinærinstituttets faglige aktivitetsrapport 2017

Veterinærinstituttets hovedmål er å bidra til god beredskap, helse og velferd hos landdyr og fisk, samt fȏr- og mattrygghet, gjennom forskning, diagnostikk og rådgivning. Aktiviteten har også som mål å bidra til en etisk forsvarlig bioproduksjon og bærekraftig utvikling.

God kunnskap om helsesituasjonen i dyrepopulasjonene er en forutsetning for god beredskap. Likeledes er det viktig å ha omfattende kunnskap om forekomsten av smittestoffer og toksiske forbindelser i fôr og mat. Veterinærinstituttet overvåker helsesituasjonen hos fisk, vilt og husdyr ut fra et «én helse»- perspektiv. Det betyr også at betydningen av fisk og dyrs helse for menneskers helse og miljø vurderes.

Behovet for å overvåke helsesituasjonen hos dyr samt forekomsten av smittestoffer og toksiske forbindelser i fôr og mat har endret seg over tid. Økt import av dyr og produkter, økt reisevirksomhet, endringer i matvaner, klimaendringer og strukturendringer innen husdyrproduksjonen og akvakulturnæringen gir nye utfordringer innenfor vårt ansvarsområde. Muligheten for å drive helseovervåking bedres stadig som følge av utviklingen av nye og mer effektive diagnostiske verktøy.

For å kunne utvikle god beredskap, gi samfunnet et godt diagnostisk tilbud samt kunnskapsbaserte råd og gode faglige vurderinger driver Veterinærinstituttet langsiktig og målrettet forskning og kunnskapsutvikling. Gjennom arbeidet med å forebygge sykdom, redusere sykdomstap og sikre god dyrevelferd bidrar Veterinærinstituttets til bærekraftig næringsutvikling

I denne rapporten synliggjøres noe av innsatsen Veterinærinstituttet har gjort i 2017 for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

Forfattere

Berit Djønne, Halvor Hektoen, Jorun Jarp, Merete Hofshagen, Mona Torp, Berit Tafjord Heier, Anne Margrete Urdahl, Kari Grave, Kari Olli Helgesen, Gro Johannessen, Taran Skjerdal, Hege Divon, Bjørn Spilsberg, Ingunn Samdal, Christiane Kruse Fæste, Gunnar Eriksen, Bjørn Schirmer, Aksel Bernhoft, Brit Hjeltnes, Trude Vrålstad, Åse Helen Garseth, Sigurd Hytterød, Asle Moen, Ståle Sviland,Tormod Mørk, Annette Kampen, Carl Andreas Grøntvedt, Siri Kulberg Sjurseth, Cecilie Mejdell, Hannah Joan Jørgensen, Torill Mørk, Line Olsen, Ingebjørg H. Nymo, Knut Madslien, Jørn Våge, Kjell Handeland, Carlos das Neves, Turid Vikøren, Solveig Marie Stubsjøen, Kristine Gismervik, Hilde Skår Norli, Semir Loncarevic.