Videreutvikling av styringsverktøy for kontroll av lakselus i oppdrett

Denne rapporten presenterer aktiviteter og resultat fra FHF-prosjekt 900970 med mål om å utvikle verktøy i form av populasjonsmodeller for å øke kontroll med lakselus i oppdrett.

Det er utviklet et enklere verktøy for korttidsprognoser  for utviklingen av lusetall på merdnivå, samt en stadiestrukturert populasjonsmodell på merd-, anlegg- eller områdenivå, som blant annet egner seg til simulering av ulike kontrolltiltak mot lakselus.

Utvikling av lus innenfor et område er en kompleks prosess der fisken på oppdrettslokaliteter eksponeres for smitte både fra nabolokaliteter og seg selv i varierende grad. For å oppnå en effektiv kontroll av lakselus kreves det god forståelse av denne prosessen og oversikt over utvikling av lus både lokalt og regionalt. Prosjektets formål var å utvikle en demografisk populasjonsmodell for lakselus med basis i data på merdnivå. Modellen skulle gi en større presisjon i estimatet på forekomsten av lus enn de enkelte tellinger, gi en oversikt over alle utviklingsstadier av lus på lokaliteten og være et modellverktøy for populasjonsutviklingen av lakselus på områdenivå som kunne brukes til å evaluere forskjellige område vise kontrollstrategier.

På bakgrunn av opparbeidet merddata fra 32 oppdrettsanlegg med full produksjons syklus i tidsperioden 2011 til 2014, ble det formulert en relativt kompleks stadiumstrukturert populasjonsmodell for lakselus. Denne kombinerer modeller for stadiumstrukturert temperaturavhengig luseutvikling, smitte av luselarver både internt (fra samme lokalitet) og eksternt (fra omliggende anlegg), effekten av benyttede tiltak mot lakselus, og tillater noen grad av tilfeldigheter (uforutsigbarhet) i disse prosessene. Modellen inneholder en rekke parametere der de fleste er biologiske parametere som er felles for alle lokaliteter, og fire parametere som er relatert til lokale forhold og varierer på lokalitetsnivå. Parameterne beregnes ved at modellen tilpasses tilgjengelige lusedata. Modellens estimater på forekomsten av lakselus i oppdrettsanlegg viser godt samsvar med observerte lakselus tall generert i rutinetellinger, men er foreløpig ikke tilrettelagt for implementering i dagens styringssystemer. Modellen gir estimater på effekten av gjennomførte kontrolltiltak mot lakselus, og kan benyttes til prediksjon av lusenivået frem i tid. I perioden 2011 til 2014 var kontrolltiltakene som ble benyttet i hovedsak legemidler og rensefisk. Estimatene for effekten av disse tiltakene bør imidlertid oppdateres med nyere datasett, da resistensutvikling trolig har gitt redusert effekt av de fleste tilgjengelige legemidler og optimalisert bruk av rensefisk kan har gitt økt effekt. I senere tid har det i betydelig økende grad også blitt tatt i bruk andre ikke-medikamentelle metoder mot lakselus. Modellen kan også anvendes som et evalueringsverktøy for disse.

Modellen er tilrettelagt som et verktøy for scenariosimulering slik at en kan evaluere effekten av ulike produksjonsstrategier og kontrolltiltak på nivået av lakselus. Dette gir modellen et stort anvendelsespotensial ettersom ulike hypoteser og muligheter kan testes ut i et matematisk laboratorium, og slik bidra til et informativt beslutningsgrunnlag, før implementering av område vise kontrolltiltak mot lakselus. I prosjektet er det gjennomført en rekke scenariosimuleringer som gir informasjon om enkle justeringer som kan effektivisere eksisterende kontrolltiltak mot lakselus. I tillegg til den komplekse stadiumstrukturerte populasjonsmodellen, er det utviklet en enklere prognosemodell for lakselus. Denne gir prognoser for hvordan luseutviklingen på den enkelte lokalitet og merd er forventet å bli 1-3 uker frem i tid. Denne modellen henter automatisk opp beregning av eksternt smittepress fra Veterinærinstituttets smittepressmodell, og vil bli gjort tilgjengelig som en internettapplikasjon fra mai/juni 2017.