Bekjempelse av gjedde i Sikavassdraget og Ålvatnet

Flere vatn i Orkdal kommune ble behandlet med rotenon høsten 2018 for å utrydde introduserte bestander av gjedde.

I 2009 ble gjedde (Esox lucius) påvist i Sika i Orkdal kommune. Gjedde er en fremmed fiskeart for regionen, og i Sikavassdraget finnes elvemusling (Margaritifera margaritifera). Elvemusling er en sårbar og truet som er avhengig av ørret eller laks som vert for å gjennomføre første del av livssyklus. Uten vertsfisken vil rekrutteringen opphøre og bestanden av elvemuslingen etter hvert dø ut.  Gjedde er en effektiv predator på ørret som i enkelte tilfeller har vist potensiale til lokalt å utrydde ørretbestander.

Fylkesmannen Trøndelag søkte om tillatelse til rotenonbehandling for å fjerne den introduserte gjedda fra Orkdal kommune. Utbredelsen av gjedde i Sika inkluderte innløpsbekker og tre tjønner langs Hemnevegen. Søknaden omfattet også Ålvatnet, et vatn med gjedde i annet nedbørfelt i kommunen.

Forut for bekjempelsen ble det gjennomført fiskebevaringstiltak i Leirbekken, utløpsbekken fra Sikavassdraget. Ørret og laks ble flyttet fra den anadrome strekningen og satt ut i Orkla.

Veterinærinstituttet gjennomførte planlegging og kartlegging i løpet av første halvdel av 2018, med påfølgende rotenonbehandling den 28.-29. august i Sikavassdraget og 14-15. september i Ålvatnet.

Innsamling av død fisk fra vatna viste en småfallen, liten gjeddebestand, med kun noen få større individer. I alle vatna ble det funnet kun gjedde, og vatna ble reetablert med ørret i 2019. Alle kjente gjeddeforekomster i Orkdal antas nå å være utryddet.