Standard metodikk og protokoller for løpende obduksjoner av rovdyr

I de siste årene er det lagt økende innsats i forskning på, og forvaltning av, de fire store rovviltartene bjørn, ulv, jerv og gaupe, samt den bestandstruede fjellreven og mårhunden, som har blitt observert i økende grad i Norge. Rødreven har også vært i fokus pga. økende utbredelse og konkurranse med fjellreven. Aktiviteten har ført til et godt organisert samarbeid mellom institusjonene, med Direktorat for Naturforvaltning, Statens Naturoppsyn og Norsk Institutt for Naturforskning som sentrale aktører og den internettbaserte rovbasen som felles verktøy.

Samtidig er det rettet lite oppmerksomhet mot helsemessige forhold innenfor rovdyrpopulasjonene og interaksjon med andre populasjoner av rovdyr, annet vilt, husdyr og menneske.

For å samle informasjon om sykdommer og deres betydning for norske rovdyr, anses veterinærpatologiske undersøkelsesmetodikker som sentrale.