Gytefiskundersøkelser i Åelvvassdraget og Hollaelva, Hemne kommune 2018

Rapporten oppsummerer funn i 2018-sesongen.

Ut fra gytefisktellingene høsten 2018 antar vi at det sto mellom 430-490 kg hunnfisk på de om lag tre kilometerne av Åelvvassdraget som ble undersøkt (ca. 20 % av vassdragets totale lakseførende strekning). Gytebestandsmålet for laks i vassdraget er av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning oppgitt til 436 kg (310- 654 kg) hunnfisk. Fangstraten i Åelvvassdraget ble beregnet kun ut fra observert fisk på de undersøkte strekninger. Beregnet fangstrate blir da ca. 33 %. Den reelle fangstraten er følgelig lavere.

I Hollaelva er det beregnet at det sto omkring 200 kilo hunnlaks på den 1,9 kilometer lange strekningen som ble undersøkt (ca. 40 % av elvas totale lakseførende strekning). Gytebestandsmålet for laks i vassdraget er av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning oppgitt til 86 kg hunnfisk (65-130 kg). Det finnes ikke opplysninger om registrert fangst i Hollaelva.

I Åelvvassdraget ble det registrert 21 sjøaure under gytefisktellingene, mens det i Hollaelva kun ble registrert tre sjøaure. Gytefisktelling av voksen sjøaure er forbundet med usikkerhet i begge vassdrag, da hoveddelen av gytinga mest trolig var over da tellingene ble gjennomført. Det er derfor vanskelig å si noen sikkert om størrelse på gytebestander hos sjøaure.

Skjellanalyser av et mindre antall laks fanget under gytefisktellingene viste ikke innslag av oppdrettslaks i vassdragene. I Åelvvassdraget ble en av fiskene karakterisert som repeterende gyter, mens i Hollaelva ble seks av fiskene karakterisert som repeterende gytere.

For å få et kontinuerlig datasett fra samme vassdrag over flere år, slik at en kan si noe om bl.a. mellomårsvariasjoner, anses det som både viktig og verdifullt å  følge opp undersøkelsene i 2019. Alle vassdragene er regionalt viktige vassdrag for laks og sjøaure, og slike undersøkelser vil kunne gi verdifulle data for videre forvaltning av bestandene i vassdragene. En god bestandsovervåking vil derfor være et viktig verktøy i forvaltningen av vassdragene.