Utredning om CO2-bedøving av gris

Elektrisk bedøvning er den mest brukte bedøvingsmetoden for gris i Europa og store deler av verden (Tolo et al., 2005). I Skandinavia og enkelte andre land er imidlertid karbondioksyd (CO2) brukt på de fleste størresvineslakterier som bedøvelses- og/eller avlivingsmiddel.

Da karbondioksyd er tyngre enn luft kan dyret eksponeres for gassen gjennom at det føres ned i en sjakt hvor karbondioksyd er blandet med luft (eller andre gasser). En ideell bedøvingsmetode før slakting gir øyeblikkelig tap av bevissthet. Dyrene skal forbli bevisstløse inntil de dør av oksygenmangel som følge av hjertestans eller blodtap etter stikking. Ved karbondioksydbedøvelse blir dyret imidlertid ikke umiddelbart bedøvet, og det er blitt rettet sterk kritikk mot metoden ut fra at den ikke ivaretar kravet om god dyrevelferd ved slakting. De siste tiårene er det utført forskning for å studere de dyrevernsmessige effektene av karbondioksydbedøvning, og om det er en forsvarlig metode. Resultatene er til dels noe motstridende. Denne rapporten diskuterer hvordan de bør tolkes relatert til norske forhold.