Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP)

Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP) skaffer oversikt over og kunnskap om helsetilstanden i norske viltbestander  til nytte for viltforvaltningen, samt  veterinær-og helsemyndighetene.

Kunnskapen skal bidra til optimal bestandsforvalting, god sykdomsberedskap og dokumentasjon av helsestatus.

2020

Helsetilstanden til norske viltpopulasjoner er generelt god, men i april 2016 ble den alvorlige prionsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD, skrantesjuke) påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella villreinområde. Dette var første gang sykdommen ble påvist i Europa og for første gang i verden hos en
villrein. Sykdommen ble kort tid etter påvist hos elg, og i 2017 også hos hjort.

Siden 2016 har Veterinærinstituttet hatt stor aktivitet på CWD. Dette arbeidet rapporteres i en egen rapportserie fra Veterinærinstituttet, og i en felles rapport fra Veterinærinstituttet og NINA. Her gis kun en kort oppsummering av status og utvikling for CWD i 2020.

I 2020 ble omtrent 22 570 hjortedyr undersøkt for CWD i Norge og to var positive. Atypisk CWD ble påvist hos ei eldre elgku (Steinkjer kommune) og klassisk CWD ble påvist hos en eldre villreinbukk på Hardangervidda (Vinje kommune).

Last ned rapporten

Eldre rapporter