Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP)

Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP) skaffer oversikt over og kunnskap om helsetilstanden i norske viltbestander  til nytte for viltforvaltningen, samt  veterinær-og helsemyndighetene.

Kunnskapen skal bidra til optimal bestandsforvalting, god sykdomsberedskap og dokumentasjon av helsestatus.

2021

Helsetilstanden til norske viltpopulasjoner er generelt god, men i april 2016 ble den alvorlige prionsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD, skrantesjuke) påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella villreinområde. Dette var første gang sykdommen ble påvist i Europa og for første gang i verden hos en villrein. Sykdommen ble kort tid etter påvist hos elg, og i 2017 også hos hjort.

Arbeidet med CWD har siden 2016 vært hovedfokus for viltgruppa ved Veterinærinstituttet, og arbeidet med CWD blir rapportert både i en egen rapport fra Veterinærinstituttet og i en felles rapport fra Veterinærinstituttet og NINA. Her gis kun en kort oppsummering av status og utvikling for CWD i 2021.

Gjennom 2021 ble det testet omtrent 21 600 hjortedyr for CWD i Norge og det ble avdekket tre nye tilfeller. Disse var ei 17 år gammel elgku i Vinje kommune, en 13 år gammel elgokse fra Bamble og ei voksen hjortekolle i Etne kommune. Observasjoner av CWD hos nordisk elg og hjort tyder på at sykdommen sett hos disse artene opptrer sporadisk, og så langt hos gamle dyr.

Last ned rapporten

Eldre rapporter