Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP)

Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP) skaffer oversikt over og kunnskap om helsetilstanden i norske viltbestander  til nytte for viltforvaltningen, samt  veterinær-og helsemyndighetene.

Kunnskapen skal bidra til optimal bestandsforvalting, god sykdomsberedskap og dokumentasjon av helsestatus.

2023

Helsetilstanden hos Norges bestander av hjortevilt, moskus og hare varierer mye, og det er mange faktorer som kan påvirke den negativt. Moskusen er utsatt for endringer miljø- og klimapåvirkning som kan ha betydning for helsen, og det var i 2023 observert relativt stort frafall av kalver. Dårlig helse kan være (en av flere) bakenforliggende årsak(er) til bestandsnedganger hos villrein, hare, hjort, rådyr og elg, men vi har ikke kunnskap som indikerer hvor store de reelle og varige problemene er, hva slags faktorer som ligger bak og hvordan samspillet mellom mange ulike faktorer påvirker bestandene.

Last ned rapporten

Eldre rapporter