Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP)

Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP) skaffer oversikt over og kunnskap om helsetilstanden i norske viltbestander  til nytte for viltforvaltningen, samt  veterinær-og helsemyndighetene.

Kunnskapen skal bidra til optimal bestandsforvalting, god sykdomsberedskap og dokumentasjon av helsestatus.

2022

Helsetilstanden hos Norges bestander av hjortevilt, moskus og hare varierer mye, og det er mange faktorer som kan påvirke den negativt. I 2022 utgjorde skrantesjuke og fotråte hos villrein to store helseutfordringer. Moskusen er utsatt for endringer miljø- og klimapåvirkning som kan ha betydning for helsen, men det har ikke vært vesentlige utbrudd av sykdom hos denne bestanden i 2022. Dårlig helse kan være (en av flere) bakenforliggende årsak(er) til bestandsnedgang hos hare, hjort, rådyr og elg, men vi har ikke kunnskap som indikerer hvor store de reelle og varige problemene er, hva slags faktorer som ligger bak og hvordan samspillet mellom mange ulike faktorer påvirker bestandene.

Last ned rapporten

Eldre rapporter