Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP)

Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP) skaffer oversikt over og kunnskap om helsetilstanden i norske viltbestander  til nytte for viltforvaltningen, samt  veterinær-og helsemyndighetene.

Kunnskapen skal bidra til optimal bestandsforvalting, god sykdomsberedskap og dokumentasjon av helsestatus.

2019

Helsetilstanden hos norsk hjortevilt og moskus er generelt god, men i april 2016 ble den alvorlige prionsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD, skrantesjuke) påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella villreinområde. Dette var første gang sykdommen ble påvist i Europa og for første gang i verden hos en villrein. Sykdommen ble kort tid etter påvist hos elg, og i 2017 også hos hjort.

Arbeidet med CWD har siden 2016 vært hovedfokus for viltgruppa ved Veterinærinstituttet, men arbeidet med CWD blir rapportert i en egen rapportserie fra Veterinærinstituttet. Her gis kun en kortoppsummering av status og utvikling for CWD i 2019.

Last ned rapporten

Eldre rapporter