Bekjempelse av introdusert abbor og gjedde i Glennsettjønna, Trondheim i 2018

Glennsettjønna i Trondheim kommune ble behandlet met rotenon i august 2018 for å utrydde introduserte bestander av abbor og gjedde.

Abbor (Perca fluviatilis) ble påvist i Glennsettjønna øst i Trondheim kommune sommeren 2017. Arten er en regional fremmed art, og på grunn av risiko for irreversibel spredning til det nærliggende Jonsvatnet ble det besluttet å utrydde arten fra lokaliteten ved hjelp av rotenonbehandling.

Etter karlegging, planlegging og søknadsprosess ble Glennsettjønna og en kort bekkestrekning nedstrøms behandlet med rotenonløsningen CFT-L, 7. august 2018. Det ble påvist to årganger med ungfisk, samt en enkelt eldre kjønnsmoden abbor. I tillegg til abbor fantes gjedde (Esox lucius) i innsjøen. Denne er i likhet med abbor en regional fremmed og uønsket art i området.