Fallviltundersøkelser – fredede arter: Rapport over undersøkt fallvilt og fallviltets dødsårsak i 2021

I 2021 mottok Veterinærinstituttet 96 fugleskrotter fra preparanter (taksidermister). Traume var den viktigste diagnosen, og gjaldt 60% av tilfellene.

Veterinærinstituttet i Oslo har siden 2003 gjennomført rutinemessig undersøkelse av fallviltskrotter fra freda fuglearter. Fugleskrottene stammer fra fugler som er skinnlagt av preparanter for utstopping. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Prosjektets hovedformål er å kartlegge dødsårsaker hos ville fugler, med vekt på å avdekke ulovlig felling (skuddsår), som et ledd i en langsiktig kunnskapsoppbygging omkring biologiske faktorer og artenes demografi. Prosjektet skal videre ivareta organmateriale fra døde individer av viltlevende fugler, med henblikk på senere analyser.

I 2021 mottok Veterinærinstituttet 96 fugleskrotter fra preparanter (taksidermister). Traume var den viktigste diagnosen, og gjaldt 60% av tilfellene.