Meldrøyekontroll av fôrkorn - Claviceps purpurea og ergotalkaloider

EU-Kommisjonen anbefaler at det kontrolleres og kartlegges for meldrøye i korn. Formålet med dette er blant annet å fremskaffe flere analyseresultater som grunnlag for å vurdere bakgrunnsverdier og eventuelle endrede grenseverdier. Nåværende grenseverdi er 1000 mg/kg korn (0,1 vekt % sklerotier av meldrøye =Claviceps purpurea).

Mattilsynet utarbeidet derfor en prøvetakingsplan for uttak av kornprøver for å kartlegge forekomst av meldrøye i korn (fôr) høstet i 2012. Formålet med planen var å kartlegge forekomst av meldrøye og dens toksiner (ergotalkaloider) i rug/rughvete/triticale, hvete og bygg i tråd med EU-Kommisjons anbefaling 2012/154/EU om kontroll med forekomst av ergotalkaloider i fôr og næringsmidler. Ved overskridelse av grenseverdier for meldrøye på 1000 mg/kg i et sporbart parti kan det være aktuelt å iverksette tiltak.

Prøvene ble sendt Veterinærinstituttet for analyse, og Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet analysert 36 prøver av norskprodusert korn. Prøvene ble innsendt fra ulike distriktskontor i løpet av høsten 2012.