Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2018

Denne rapporten har som mål å frambringe systematiske og oppdaterte data om helsetilstanden i norske hjorteviltbestander og hos moskus. Miljødirekotatet er oppdragsgiver og finansiør for HOP.

HOP er landsomfattende. Programmet skal fremskaffe helsedata med tanke på en bærekraftig forvaltning av bestandene. Det legges vekt på sjukdommer som opptrer hos hjortevilt og moskus, og på smittsomme sjukdommer som kan overføres mellom hjortevilt/moskus og husdyr og fra hjortevilt/moskus til mennesker (zoonoser). Det fokuseres også på hvordan miljø- og klimaendringer influerer på helsetilstanden hos ville drøvtyggere.

Helsetilstanden hos norsk hjortevilt og moskus er generelt god, men i april 2016 ble den alvorlige prionsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD, skrantesjuke) påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella. Dette var første gang sykdommen ble påvist i Europa og for første gang i verden hos en villrein. Sykdommen ble kort tid etter påvist hos elg, og i 2017 også hos hjort. 

Gjennom 2018 ble det testet 33 658 hjortedyr for Chronic Wasting Disease (CWD) i Norge, inkludert Svalbard (villrein 3 681, tamrein 12 017, oppdrettshjort 643, vill hjort 7 785, elg 6 705, rådyr 2 124, dåhjort 48 og ikke oppgitt art 655). Sykdommen ble påvist hos totalt syv dyr i 2018; seks villrein fra statlig felling i Nordfjella og hos ei eldre elgku i Flesberg, Buskerud. I tillegg ble 22 moskus fra Dovrefjell testet for prionsykdom, alle var negative for CWD.

Arbeidet med CWD har medført ekstraordinær arbeidsbelastning i 2018, og det har vært nødvendig med noen omprioriteringer med konsekvens for framdrift av underprosjekter i HOP-programmet. Arbeidet med CWD blir rapportert i en egen rapportserie fra Veterinærinstituttet (OK-rapport). Her gis kun en kort oppsummering av status og utvikling for CWD i 2018.

Alle tilfeller av CWD funnet hos villrein i Norge har forandringer som tilsvarer funn beskrevet hos hjortedyr med CWD i Nord-Amerika, men biomodeller i mus viser at det er nyanseforskjeller i CWD-type mellom kontinentene. Undersøkelser av de CWD positive elgene og hjorten viser at disse skiller seg fra funnene hos villrein, og at det dermed er ulike priontyper som er funnet i norsk hjortevilt. Funnene hos elg er publisert internasjonalt i 2018.