Antimicrobial resistance in the Norwegian environment - red fox as an indicator

Rapporten oppsummerer resultatene fra en undersøkelse av antibiotikaresistens hos rødrev. Resultatene viser at befolkningstetthet har betydning for forekomsten av antibiotikaresistens i miljø i Norge.

Reven er et rovdyr i norsk natur og lever øverst i næringskjeden. Den spiser fugler og smågnagere, men kan også spise matavfall og være i kontakt med kloakk eller gjødsel. Fra alle disse kildene kan den få i seg antibiotikaresistente bakterier og andre drivere for utvikling av antibiotikaresistens. Reven anses derfor å være en god indikator for forekomst av antibiotikaresistens i miljøet.

Totalt 387 prøver fra rever felt under jakt 2016 ble undersøkt. Prøvene ble delt i tre ulike grupper ut i fra jaktkommune og befolkningstetthet i disse, for slik å reflektere forskjeller i eksponering for drivere for resistensutvikling; hhv. høy, middels og lav eksponering.

Totalt i hele materialet var forekomsten av antibiotikaresistens lav. Imidlertid viste studien sammenhenger mellom høy befolkningstetthet og forekomst av resistens.

Undersøkelsen ble utført på oppdrag av miljødirektoratet.