Sporing av rømt oppdrettslaks i Frøyfjorden basert på grunnstoffanalyser i skjell

Denne rapporten beskriver grunnstoffanalyser og statistiske analyser av skjellprøver fra rømt oppdrettslaks innsamlet i Frøyfjorden, Grytelva og Vinjefjorden i oktober 2018, og utvalgte merder med oppdrettslaks fra lokaliteter i Frøyfjorden som kan være mulige kilder til rømmingen.

Våre resultater viser at den rømte laksen med stor sannsynlighet stammer fra flere fiskegrupper. Fisken fra Vinjefjorden og Gryta er et mindre materiale som ikke ser ut til å være fra samme rømmingsepisode som hovedgruppen av fisken i Frøyfjorden. Videre sporing av fisken fanget i Vinjefjorden og Gryta er derfor ikke omtalt i denne rapporten. Fiskegruppen fanget i Frøyfjorden ser ut til å være relativt homogen, med noen enkeltfisk og mindre grupper som sannsynligvis stammer fra andre rømminger blandet inn i det oppfiskede materialet.

Basert på analyser på tre ulike områder på skjellene er 24 av de 27 referansegruppene utelukket som kilde til den store rømmingen i Frøyfjorden. Forutsatt at kilden til rømmingen er med i referansematerialet peker våre undersøkelser på gruppene Hi4 og Ma204 som de mest sannsynlige kildene. De statistiske undersøkelsene avdekket større variasjoner i resultatene enn det vi har observert i tidligere saker. Dette resulterer i at det ikke kan konkluderes med én klar kilde til rømmingen i  dette tilfellet