ESPIAL Fauna - Current state for fluoride exposure of animals in the vicinity of aluminium smelters

Veterinærinstituttet har på oppdrag frå Aluminiumindustriens Miljøsekretariat (AMS), undersøkt fluorbelasting hjå dyr som lever i nærleiken av aluminiumsverk i Noreg. I kartlegginga er viltlevande hjortevilt nytta som indikator på fluorbelasting.

Veterinærinstituttet har utført ei gransking som gir status for fluorbelasting av dyr rundt følgjande aluminiumsverk: Hydro Årdal, Hydro Sunndal, Hydro Husnes, Hydro Karmøy og Alcoa Lista. Studien viste at graden av fluorbelasting av hjortevilt varierte mellom dei fem lokalitetane og såg ut til å vera påverka av lokal topografi, meteorologiske tilhøve og nivå og type fluorutslepp. Det blei påvist fluorbelasting og fluorose hjå hjortedyr ved alle verk, men av svært varierande omfang og alvorsgrad.