Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Drammensvassdraget: Nye salinitetsdata

Klimaendringer øker smitterisiko fra Drammenselva 

Svekket saltholdighet i fjorden øker faren for smitte av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris fra Drammenselva og Lierelva til de nærliggende elvene Numedalslågen eller Åroselva. Dette er en av konklusjonene Veterinærinstituttet gjør i en ny vurdering gjort på oppdrag for Mattilsynet.

 

Svekket saltholdighet i fjorden øker faren for smitte av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris fra Drammenselva og Lierelva til de nærliggende elvene Numedalslågen eller Åroselva. Dette er en av konklusjonene Veterinærinstituttet gjør i en ny vurdering.

Dette er en oppdatert risikovurderingen basert på bekymringer om svekket saltholdighetsbarriære i Oslofjorden som følge av endrede værforhold og klimaendringer. Gyrodactulus salaris er en ferskvannsparasitt som kan overleve i brakkvann, avhengig av hvor saltholdig det er. Ved lavt saltinnhold kan parasitten overleve på utvandrende smolt.