Overvåkningsprogrammene - Sammenstilling av resultater 2015

I Norge er det en omfattende aktiv overvåking av dyre- og fiskehelse og fôr- og mattrygghet via ulike overvåkingsprogrammer.

Disse programmene gir grunnlag for vurdering av sykdomsforekomst i en populasjon, og de dokumenterer at Norge følger internasjonale forpliktelser. Programmene bidrar til friske dyr, trygg mat og dokumenterer Norges status på disse områdene. Mattilsynet bestemmer hvilke programmer som til enhver tid finansieres. For svært mange av disse programmene er det Veterinærinstituttet som bistår Mattilsynet med planlegging, analyser, bearbeiding av data og rapportering.

Denne korte rapporten presenterer resultater fra de av Mattilsynets overvåkingsprogrammer som Veterinærinstituttet koordinerer. Unntak fra dette er tre programmer («NORM-VET» (som omhandler antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens), «Sykdom hos villfisk i ferskvann» og «Resistens hos lakselus»), der resultatene ikke egner seg for presentasjon i en slik enkel oversikt.

Alle programmenes resultater er nærmere beskrevet i egne årsrapporter.