Utvikling av amøbegjellesykdom (AGD) hos laks i tre oppdrettsanlegg i 2013-2014

Rapporten beskriver resultatene fra et prosjekt der forekomst av amøben Paramoeba perurans og utvikling i amøbegjellesykdom (AGD) hos oppdrettslaks ble fulgt i nesten syv måneder fra september 2013 til mars 2014. Prosjektet har blitt gjennomført i samarbeid med oppdrettsselskapene Grieg Seafood, Marine Harvest og Sjøtroll Havbruk/Lerøy Vest, i tillegg til fiskehelsetjenesten FOMAS og selskapenes eget fiskehelsepersonell. Prosjektet har vært finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF prosjektnummer 900926).

Utviklingen av AGD og forekomst av amøber ble undersøkt ved hjelp av gjellescore, real-time PCR og histopatologi hos laks ved tre oppdrettslokaliteter. Generelt var forekomst av amøber og AGD i alle lokalitetene på sitt høyeste i perioden oktober til desember. Sykdommen ble så faset ut i løpet av vinteren, trolig på grunn av synkende vanntemperatur. Resultatene viser at gjellescore, andel PCR-positive fisk og andel histologi-positive fisk utviklet seg relativt likt mellom merder innenfor samme lokalitet. P. perurans forårsaker AGD ved lavere vanntemperatur i norske oppdrettsanlegg enn det som er observert i andre land. Under norske forhold viser våre undersøkelser at AGD utvikles hos laks ved vanntemperaturer ned mot 6-7 ºC. Studien bekrefter at salinitet er av betydning for utvikling av AGD. Utvikling i saltholdighet ved en lokalitet bør vurderes i forhold til nødvendigheten av gjennomføre kjemisk behandling rettet mot amøber.