Bedøving og avliving av tifotkreps

I forbindelse med utarbeidelse av forskrifter for hold, transport og slakting av tifotkreps har Mattilsynet
bedt Veterinærinstituttet vurdere elektrisk bedøving/avliving med bruk av et elektrisk apparatur og bruk
av saltløsninger med natrium- eller kaliumklorid (NaCl, KCl).

Konklusjonen fra tilgjengelig teoretisk grunnlag og disse feltobservasjonene er at enkeltbedøveren kan
antas å bedøve innen ½ til 1 sek., og deretter avlive dyrene innen få sekunder. Multippelbedøveren avliver
en stor andel av dyrene, noen blir bedøvd inntil død som følge av koking, og en del blir ikke bedøvd eller
utilstrekkelig bedøvd. Hovedsaklig skyldes dette for dårlig elektrisk kontakt (som kan skyldes at dyret ikke
når opp til over-elektroden, eller at denne ikke er tilstrekkelig renholdt). Hvor raskt bedøvelsen inntreffer
fremstår som noe usikkert, men trolig vil en stor andel av dyrene bedøves innen 1-2 sek. (dvs. når det
oppnås god elektrisk kontakt ved den første overelektroden). Varighet av bedøvelsen varierer trolig mye,
anslagsvis fra få sekunder til 15-20 minutter.

Cecilie Marie Mejdell

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte