Fremmedstoffprogrammet - Restmengder av forurensninger og legemidler i animalske næringsmidler og levende dyr (Inkluderer Importkontroll) 2011

Fremmedstoffprosjektet for 2011 er et ledd i det overvåkings- og kartleggingsprogram som har pågått fra 1985. Formålet er og systematisk innhente og presentere data for innhold av restmengder av forbudte stoffer, legemidler, hormoner og andre vekststimulerende stoffer og forurensende stoffer i levende dyr og norskprodusert kjøtt og innmat fra storfe, gris, småfe, fjørfe, rein og hest, samt i melk, egg og honning. Prøver av elg, hjort og rådyr ble innhentet for å undersøke tungmetallinnholdet i disse artene.

Gruppe A 2: Tyreoistatika: Det ble påvist 2-thiourasil i 23 storfe, en gris og to sauer. Stoffet er forbudt benyttet til produksjonsdyr.

Gruppe A 3: Steroider: Det ble påvist 17-alfa-nandrolon i to storfe. Litteraturen forteller at storfe skiller ut dette stoff naturlig avhengig av kjønn og status til dyret. Videre ble det påvist 17-beta-nandrolon og beta-boldenon i en gris. Dette funn kan ikke forklares med naturlig utskilling/produksjon.

Gruppe 2 Bb: Coccidiostatika: Narasin over EUs MRL ble påvist i en prøver av egg. Stoffet er forbudt benyttet til eggproduserende fjørfe.

Gruppe B 3c: Grunnstoffer: Det ble påvist bly i en honningprøve. Videre ble det påvist kadmium i konsentrasjoner over EUs ML i prøver fra 3 storfe og 18 småfe. 3 reinsdyr, 14 hjort, 5 rådyr og 29 elg hadde også kadmium over ML. Bly ble funnet i 1 reinsdyr, 2 rådyr og 1 elg. Kadmium og bly finnes i varierende mengder i naturen (både naturlig, og som følge av forurensning), og tas opp av utmarksbeitende dyr (småfe, rein, elg, hjort og rådyr).

Det ble planlagt å hente inn 3958 prøver for 2011. Totalt ble det tatt ut 3784 prøver (95,6 %) av de forskjellige dyreartene/næringsmidlene. I 103 prøver/dyr (2,7 %) ble det gjort funn som ikke overholder kravene (non-compliant).

Importprosjektet for 2011 er et ledd i Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram som har røtter fra 1985. Formålet er og systematisk innhente og presentere data for innhold av restmengder av forbudte stoffer, legemidler, hormoner og andre vekststimulerende stoffer og forurensende stoffer i kjøtt produsert i land som ikke tilhører EU.

Totalt ble det tatt ut 103 prøver av storfe (64), småfe (6), kylling (1), hjort (1), honning (30) og selolje (1) i 2011. Selolje ble undersøkt for pesticider og brommerte flammehemmer, hvor det ble funnet klordan i høye mengder. De andre prøvene ble undersøkt for stoffer i stoffgruppene A6, B1, B2e og B3c. Disse prøvene overholdt kravene.