Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP) Årsrapport 2006 og 2007

Seksjon for vilthelse, Veterinærinstituttet (VI) Oslo, har i 2006 og 2007, som tidligare år, hatt sekretariatsfunksjonen
og ansvaret for drifta av Helseovervakingsprogrammet for hjortevilt (HOP). Prosjektet er finansiert
med midlar frå Viltfondet, som blir administrert av Direktoratet for naturforvaltning (DN). HOP har vore leia av
ei styringsgruppe samansett av Kjell Handeland (VI, leiar), Erik Lund (DN), Tone Kjeang (Mattilsynet) og Finn
Berntsen (Norsk institutt for naturforskning (NINA)). I 2006 og 2007 har Bjørnar Ytrehus vore prosjektleiar for HOP
og Turid Vikøren har vore tilsett som forskar på prosjektet. Prosjektleiaren er sekretær for styringsgruppa.

Denne rapporten oppsummerar aktiviteten i HOP i 2006 og 2007 og gir i tillegg eit samandrag av rutinerapporteringa
i perioden 1998-2006.