Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2015

Denne rapporten oppsummerer gjennomføringen og resultatene for 2015 av tilsynsprogrammet “Tilsyn med genmodifisering”. Dette programmet inngår i Mattilsynets portefølje av overvåkings- og kartleggingsprogrammer.

Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttak, mens Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for genmodifiserte organismer (GMO) i mat, fôr og såvare, og har ansvar for laboratorieanalysene.

Resultatene for 2015 avviker ikke vesentlig fra resultatene fra tidligere år. Det ble gjort to funn med ulovlig høyt innhold av EU-godkjent genmodifisert materiale i prøver av mat og to funn genmodifisert ris som ikke er godkjent verken i EU eller Norge. I tillegg ble det påvist 4 ulike mais GMOer i et brownie produkt. Prøven var så sterkt bearbeidet at det ikke var mulig å måle GMO mengden i prøven, men det er overveiende sannsynlig at den var ulovlig høy.

Totalt ble det analysert 134 prøver i programmet. GMO ble påvist i 58 (44%) av disse prøvene.

Rapporten er en felles rapport fra Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Kontroll med genmodifisering byr på en rekke utfordringer, både for virksomheter, tilsynsmyndigheter og analyselaboratorier. De viktigste utfordringene og mulige løsninger drøftes i et eget kapittel i denne rapporten.