Samarbeid anadrom fisk i Troms - Sportsfiske Troms 2021

Skjellkontrollen ved Veterinærinstituttet ble forespurt om å videreføre et fortløpende skjellanalyseprosjekt for en gruppe vassdrag i Troms, gjennom sportsfiskesesongen 2021.
Fra 1. juli til 20. september 2021 ble det analysert 132 skjellprøver fra laks (Salmo salar) av totalt 190 mottatte prøver.

Dette gir 39 % prøver av analysert avlivet laks ifølge fangststatistikken på vassdragenes offisielle laksebørser per 11.11.2021. Det ble analysert skjellprøver fra Ånderelva, Reisaelva, Tennvassdraget, Brøstadelva, Vardnesvassdraget, Grasmyrvassdraget og Breivikelva. Av 132 analyserte skjellprøvene av laks ble 129 klassifisert villaks, 1 prøve klassifisert oppdrettsfisk, og 2 prøver som usikker. I tillegg ble det mottatt prøver av 10 sjøørret (Salmo trutta) og 48 pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha).