Antibiotic resistance in terrestrial wild mammal species in Norway - roe deer and wild reindeer as indicators species

Undersøkelsen viser at det generelt er lav forekomst av antibiotikaresistens i tarmfloraen hos villrein og rådyr i Norge, men at bakterier resistente mot det WHO har definert som kritisk viktige antimikrobielle midler kan være tilstede til tross for et lite eller manglende seleksjonspress fra resistens-drivere.

Antimikrobiell resistens (AMR), eller antibiotikaresistens, er et voksende problem over hele verden, og er også utbredt i miljøet. Bruk av antibiotika til mennesker og husdyr kan ha innvirkning på miljøet via spredning av rester av antibiotika og antibiotikaresistente bakterier / gener, og ville dyr kan så bidra til videre spredning av antibiotikaresistente bakterier og gener. Det er uklart hvilken rolle antibiotikaresistens i ville dyr har, til tross for at utbredelse og spredning av antibiotikaresistens er av stor betydning for menneskers helse.

Målet med denne studien var å undersøke forekomsten av AMR-bakterier hos to arter av hjortevilt (villrein og rådyr) som har en antatt forskjellig eksponering overfor menneskelig aktivitet (og AMR-drivere) i Norge. Studien er utført på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Undersøkelsen viser at det generelt er lav forekomst av antibiotikaresistens hos E. coli i tarmfloraen hos villrein og rådyr i Norge. Det ble totalt testet 230 E. coli fra villrein og 274 E. coli fra rådyr. Av disse var hhv. 96,5 % fra villrein og 93,8 % fra rådyr fullt følsomme mot alle antibakterielle substanser det ble testet mot. Forekomst av resistens mot mer enn én antibakteriell substans var sjelden. Resistens mot streptomycin var det vanligste funnet og ble påvist i henholdsvis 1,7 % av E. coli isolatene fra villrein og i 5,1 % av E. coli isolatene fra rådyr. Det er uklart hvordan denne resistensen mot streptomycin har oppstått.

Fra ett rådyr ble det påvist E. coli resistent mot 3. generasjons cefalosporiner. Resistensen var forårsaket av det ESBL (ekstendert spektrum beta-laktamase)-kodende genet blaCTX-M-1. Dette er det første funnet av ESBL-produserende E. coli hos hjortevilt i Norge. Funnet var fra et rådyr jaktet i et område nær en av de største byene i Norge. Selv om ESBL-produserende E. coli nylig er rapportert funnet hos rødrev i Norge, er funnet noe overraskende. Det viser at bakterier resistente mot kritisk viktige antimikrobielle midler kan være tilstede til tross for et lite eller manglende seleksjonspress. Flere og mer omfattende studier er nødvendig for å skaffe mer kunnskap om forekomsten og betydningen av antibiotikaresistens i ville dyr / miljøet.

Forfattere

Marianne Sunde, Anne Margrete Urdahl, Madelaine Norström, Knut Madslien, Agathe Vikre Danielsen, Aina Steihaug Barstad, Hilde Welde, Jannice Schau Slettemeås, Carlos G. das Neves.

Anne Margrete Urdahl

Seniorforsker, Fagansvarlig Antibiotikaresistens
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte