Etablering og drift av pukkellaksfelle i Tanavassdraget 2023

Veterinærinstituttet ble av Miljødirektoratet gitt prosjektledelsen på etablering og drift av en fiskesperre i Tanavassdraget med hensikt å fange og avlive pukkellaks. En vesentlig del av oppdraget var å teste ut ulike tekniske løsninger for å kunne etablere en tett felle i 2025.

Ved Seidaholmen nedenfor Tana bru ble det etablert et ledegjerde i det vestre løpet for å lede oppvandrende fisk over i det østre løpet. I det østre løpet ble det bygd et sperregjerde med fangstbur og en flåte for å ta ut og avlive pukkellaks på en slik måte at fangsten kunne bli utnyttet som mat. Fella var i funksjon i perioden 29. juni til 14. august og det ble fanget og avlivet totalt 7666 pukkellaks. Dette var mindre enn ønskelig og skyldes i hovedsak at ledegjerdet som skulle lede fisk inn i det østre løpet forbi Seidaholmen fungerte dårligere i å hindre fisken fra å vandre gjennom ledegjerdet enn forventet. Det ble identifisert en del svakheter med selve fangstinnretningen som medførte at atlanterhavslaks viste liten vilje til å gå opp i fella. Sorterings- og avlivingslinje på flåte viste seg å fungere godt. Det ble ikke observert alvorlige utfordringer for fiskevelferden knyttet til felle- og sorteringssystemet.