Rotenonbehandling mot gjedde på Leksdal statsallmenning i Stjørdal kommune

Høsten 2018 ble det gjennomført rotenonbehandling i fire innsjøer mot introdusert gjedde i Lånke i Stjørdal. I denne rapporten kommer det frem at behandlingen gikk etter planen og det antas at gjedda er utryddet fra området. 

Spredning av fremmede arter er ansett som en av de største truslene mot globalt biologisk mangfold og svært alvorlig miljøkriminalitet. Slik spredning har ofte store økologiske og økonomiske konsekvenser gjennom å fortrenge stedegne arter og endre naturtyper. Mennesker har i løpet av de siste 100-150 åra forårsaket en omfattende spredning av ferskvannsfisk.

Tiltak mot fremmede skadelige organismer i Norge er viktig for å nå målet om å stanse tapet av det biologiske mangfoldet. FN-konvensjonen om biologisk mangfold, https://www.cbd.int/convention/ forplikter Norge, så langt det er mulig og hensiktsmessig, til å hindre innføring av, kontrollere eller utrydde fremmede arter som truer økosystemer, habitat eller arter (Artikkel 8 h).

Gjedde (Esox lucius) er en rovfisk som i tillegg til å ernære seg av alle typer invertebrater og fisk i vann utgjør en trussel mot amfibier (frosk og salamander), fugl og pattedyr. Spredning av gjedde blir sammen med spredning av ørekyte (Phoxinus phoxinus) vurdert som den alvorligste trusselen mot aure (Salmo trutta bestander. Det faktum at gjedde forekommer i en del lokaliteter langt utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, øker potensialet for ytterligere spredning. Slike enkeltlokaliteter kan derfor lett fungere som sentre for videre lokal spredning.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fikk i 2017 utført en kartlegging av gjeddeutbredelsen i Leksdal statsallmenning i Stjørdal kommune. Dette ble sammenstilt med kjent kunnskap om utbredelsen i området. Gjedde er i Stjørdal kommune tidligere kun påvist i Råvatnet og Bjørgtjønna. Disse vatna ble rotenonbehandlet i 2017.     Fylkesmannen mener at forekomster av gjedde i lokaliteter langt utenfor sitt naturlige utbredelsesområde øker potensiale for ytterligere spredning. Det viser også spredningsmønsteret i Stjørdalsområdet. Den generelle forståelsen er at en slik spredning trolig vil føre til endringer av ferskvannsfaunaen som er irreversibel.  

Aktuelle tiltak for å hindre videre spredning når en introduksjon først har skjedd er begrenset. Det har vist seg at bruk av kjemiske bekjempelsesmidler som rotenon stort sett er den eneste mulige måten å lykkes på. Rotenonløsningen CFT-Legumin er per i dag det eneste godkjente midlet for å fjerne en uønsket fiskeart i ferskvann. 

Fylkesmannen i Trøndelag søkte i brev datert 05.02.2018 om tillatelse til bruk av inntil 1050 liter CFTlegumin for å utrydde gjedde i litj-Røsttjønna, østre og vestre Koltjønna, Hakktjønna og Lomtjønna i Stjørdal kommune. Miljødirektoratet ga 19.06.18 tillatelse etter forurensningsloven §§ 11 og 16, samt dispensasjon etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 37. Behandlinga ble gjennomført i perioden 02.04.10.2018. Totalt vannvolum behandlet ble beregnet til 740 607 m3. Dette medførte et rotenonforbruk på 978 liter CFT-Legumin. Doseringen ble fordelt til ulike dybdelag der nødvendig dosering ble beregnet på bakgrunn av vannvolumet i hvert dybdesjikt.

Det ble tatt vannprøver for å dokumentere rotenonkonsentrasjonen etter behandlinga. De målte konsentrasjonene viste en homogen innblanding av rotenon med en tilstrekkelig konsentrasjon til å ta livet av gjedde. Fiskedøden inntraff raskt og det antas at gjedda er utryddet fra de behandlede vatna.