Evaluering av overvåkingsprogrammet for Brucella melitensis hos sau

I brev fra Mattilsynet til Veterinærinstituttet ber Mattilsynet Veterinærinstituttet om faglig hjelp i
samband med evalueringen av overvåkings- og kontrollprogrammet for Brucella melitensis hos sau.

Denne rapporten gir en vurdering av overvåkingsprogrammet for B. melitensis hos sau utført ved å benytte en metode basert på stokastisk analyse av scenariotrær. Evalueringen baserer seg på å estimere sannsynligheten for at det i regi av overvåkingsprogrammene påvises minst én positiv prøve gitt at det er 0,2 % norske sauebesetninger positive for B. melitensis. Videre estimeres sannsynligheten for at populasjonen er "fri for" B. melitensis (dvs. prevalens lavere enn 0,2 %) når man tar med seg den forhåndskunnskapen man har om forekomst av B. melitensis i Norge.