Triploid laks – mottakelighet for smittsomme sykdommer

I rapporten presenteres resultater fra et FHF-finanisert prosjekt hvor mottakelighet for PD, IPN, Moritella viscosa og Tenacibaculum spp. ble sammenlignet for triploid og diploid laks.

Produksjon av steril laks er et effektivt tiltak for å redusere genetiske interaksjoner mellom villaks og oppdrettslaks ved rømming. Tidligere problemer knyttet til skjelettdeformiteter er redusert, og fullskala utprøvning av triploid laks innenfor forsøkskonsesjoner eller såkalte «grønne» konsesjoner pågår. Hvorvidt triploid fisk har samme motstandsdyktighet mot smittsomme sykdommer har imidlertid i liten grad vært undersøkt, og det var derfor et behov for å undersøke mottakelighet for slike sykdommer gjennom kontrollerte smitteforsøk, før triploid laks tas i bruk i større skala. Målet med dette prosjektet var å undersøke mottakelighet for smittsomme sykdommer hos triploid laks, og dermed generere nødvendig kunnskap om potensielle sykdomsutfordringer som kan oppstå ved bruk av triploid laks i norsk fiskeoppdrett.

I prosjektet ble mottakelighet for sentrale bakterie- og virussykdommer undersøkt. Resultatene viste ingen forskjeller av betydning i mottakelighet for IPN og PD mellom triploid og diploid laks, målt ved dødelighet, patologi eller virusmengde. Vi fant heller ikke forskjeller i samlet dødelighet ved infeksjon med Tenacibaculum spp. mellom diploid og triploid laks i smitteforsøket, men indikasjoner på forskjeller knyttet til smittemåte (bad- og kohabitant). Tre gjennomførte smitteforsøk med Moritella viscosa ga varierende utfall. Det var derfor ikke mulig å konkludere angående mottakelighet for denne bakterien. Våre resultater viste også at uttrykk av gener involvert i immunresponser er ulikt regulert mellom triploid og diploid laks. Effektene kunne ikke knyttes til endring i sykdom i våre studier, men kan likevel ha betydning for sykdomsutvikling. Betydning av disse funnene bør derfor undersøkes videre.