Reetableringsprosjektet for Ranelva og Røssåga - årsrapport 2007

I regi av Statkraft ble det i 2005 startet et reetableringsprosjekt med siktemål å bygge opp de lokale
laksestammene i Ranelva og Røssåga. I den forbindelse ble det satt ned en prosjektgruppe med
representanter fra Statkraft, VI og lokale lag og foreninger. Prosjektgruppas arbeid har i 2007 omfattet
planlegging og praktisk gjennomføring av utplanting av rogn, utsett av fisk, registrering av tilbakevandret
fisk, samt dokumentasjon og evaluering av ungfisk i Ranelva.

Veterinærinstituttet (VI), seksjon for Miljø- og smittetiltak er av Statkraft satt til å lede prosjektet.
Arbeidet omfatter evaluering av reetableringengsarbeidet, kvalitetssikre det praktiske arbeidet samt
sammenstille ulike typer data fremskaffet i prosjektet.