Helseovervåking villfisk

Veterinærinstituttet overvåker helse hos villfisk. 

I 2020 lanserte Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet «Syk villfisk-portalen» som et nasjonalt meldingssystem for registrering av syk og død villfisk. Bakgrunnen for opprettelsen er at alle, ifølge Matloven har plikt til å varsle Mattilsynet når det er grunn til mistanke om smittsom dyresykdom som kan ha samfunnsmessige konsekvenser. Meldingssystemet inngår i helseovervåkingen av villfisk, og hovedhensikten er å oppdage alvorlige hendelser som har betydning for fiskehelsen i Norge. I 2022 og 2023 er Mattilsynets helseovervåkingen risikobasert i betydning at undersøkelsene baserer seg på syk villfisk.

2023

I 2020 opprettet Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet en portal for varsling av sykdom og dødelighet hos villfisk, den såkalte syk villfisk portalen. Hovedmålet med portalen er å forenkle rapporteringen slik at alvorlige sykdomstilfeller hos villfisk raskt blir oppdaget. De innmeldte sakene og det påfølgende diagnostiske arbeidet gir et innblikk i villfiskens helse. I tillegg identifiseres helseproblemer som kan være kandidater for videre oppfølging gjennom rettet overvåking. Varslingsportalen er en integrert del av helseovervåking av villfisk både i ferskvann og i det marine miljø.

Mattilsynets helseovervåkingsprogram for villfisk i 2023 var risikobasert og benyttet i all hovedsak prøvemateriale fra syk villfisk som ble innmeldt via syk villfisk portalen. I tillegg ble det undersøkt materiale fra andre kilder der villfisk hadde vist tegn til sykdom.

I det risikobaserte overvåkingsprogrammet ble det benyttet dyrking på utvalgte cellelinjer samt spesifikke PCR analyser. Virus ble ikke påvist i det undersøkte materialet.

Last ned rapport

Eldre rapporter