Fallviltundersøkelser - freda arter - Rapport over undersøkt fallvilt og fallviltets dødsårsak i 2020

I 2020 mottok Veterinærinstituttet 51 fugleskrotter fra preparanter (taksidermister). Traume (≈67%) og avmagring (≈18%) var de dominerende diagnosene.

Prosjektets hovedformål er å kartlegge dødsårsaker hos ville fugler, med vekt på å avdekke ulovlig felling (skuddsår), som et ledd i en langsiktig kunnskapsoppbygging omkring biologiske faktorer og artenes demografi.

Prosjektet skal videre ivareta organmateriale fra døde individer av viltlevende fugler, med henblikk på senere analyser. I 2020 mottok Veterinærinstituttet 51 fugleskrotter fra preparanter (taksidermister). Traume (≈67%) og avmagring (≈18%) var de dominerende diagnosene.