Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen

Denne rapporten er utarbeidet med den hensikt å gi en faglig beskrivelse av tiltakene for å bekjempe Gyrodactylus salaris i 10 infiserte vassdrag i Vefsnaregionen. 

Dette er den største rotenonbehandlingen av denne art som noen gang er gjennomført. Veterinærinstituttet har vært ansvarlig for planlegging, gjennomføring og rapportering av behandlingen på oppdrag fra tiltakshaver, Fylkesmannen i Nordland, og oppdragsgiver, Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). Arbeidet har vært bekostet av Direktoratet for naturforvaltning gjennom bevilgning over statsbudsjettet.

VI ønsker å takke Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, Mattilsynet, Faktor AS, Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF og andre samarbeidspartnere for positive bidrag gjennom prosjektperioden.

MERK!
Rapporten har også et vedlegg som du kan laste ned her:
Vedlegg til Veterinærinstituttets rapport 2-2014 (pdf)