Emamektin benzokat mot lakselus - Forbruk og behandlingsstrategier vurdert med tanke på resistens

Det har vært vanlig å bruke forøkt dosering av emamektin benzoat mot lakselus siden 2013. Behandling av delvis resistent lus gir resistensseleksjon uavhengig av dosering, men bruk av økt dose kan ha bidratt til raskere resistensutvikling.

Doseringen av emamektin benzoat (EMB) har økt per kg behandlet laksefisk mot lakselus. Først til en mediandosering på ca. 1,5 ganger den godkjente dosen i 2013, og deretter til ca. 2 ganger den godkjente dosen fra 2014. Hvilken effekt dette har hatt og har på resistensutviklingen (i andelen resistente parasitter og gjennomsnittlig resistensnivå per lus) er vanskelig å beskrive i detalj på grunn av mange kunnskapshull om EMB-resistens.

EMB-behandlinger, utført på lusepopulasjoner med en viss andel resistente parasitter, vil bidra til resistensseleksjon også ved godkjent dosering.

Avhengig av resistensnivået hos lusa som behandles kan behandlinger med høyere dose gi forøkt seleksjonspress sammenliknet med en tenkt behandling med godkjent dose. Den totale effekten bruk av høyere dose har for resistensutviklingen avhenger imidlertid også av hvordan denne praksisen påvirker antallet behandlinger.