Rapport om kobberforgiftning hos tamrein våren 2022

Våren 2022 oppstod det utbrudd av alvorlig sykdom hos en tamreinflokk på vinterbeite på Helgelandskysten. I løpet av tre måneder døde 128 dyr og mange simler aborterte. Rapporten oppsummerer arbeidet med sykdomsoppklaring og grunnlaget for diagnosen akutt kobberforgiftning. 

Uvanlig sykdom i tamreinflokk

Våren 2022 oppstod det et utbrudd av sykdom i en reinflokk på om lag 400 dyr på vinterbeite i Herøy kommune i Nordland. I starten av utbruddet ble det observert simler som hadde abortert og flere med framfall av livmor. Det ble funnet noen døde dyr og flere dyr virket slappe og beveget seg svært lite. Totalt 128 dyr døde eller ble avlivet i løpet av de neste to til tre månedene, og kun et fåtall simler fødte levende kalv. 

Undersøkelser

Obduksjon utelukket raskt sult, traumer og vanlig forekommende infeksjonssykdommer. Det ble foretatt hematologiske og serumkjemiske undersøkelser som viste varierende grad av anemi, hvorav svært uttalt hos noen dyr. Enkelte dyr hadde også unormale lever- og nyreverdier i blodet som indikerte skade på lever og nyre.

Mistanke om forgiftning

Basert på disse innledende resultatene, og særlig obduksjonsfunnene, ble det tidlig mistanke om en forgiftningstilstand. Analyser for 15 ulike tungmetaller ble gjennomført på fem dyr tidlig i forløpet. Det ble funnet normale nivåer av alle metallene i lever, inkludert kobber. Med dette som utgangspunkt ble det gjennomført en rekke analyser med tanke på ulike typer forgiftninger, inkludert ulike biotoksiner, pesticider, rottegifter, og veterinære og humane legemidler, til sammen over 3000 ulike substanser. Prøver fra dyrene ble også undersøkt for radioaktivitet. Samtlige resultater var negative.

Kobberforgiftning

På bakgrunn av patologiske funn ble det på tross av innledende negative kobberresultater etter hvert mistanke om akutt kobberforgiftning. Kronisk kobberforgiftning hos sau der kobber akkumuleres i lever over tid og man kan måle sterkt forhøyede kobbernivåer i lever og nyre er kjent  i Norge. Ved akutt forgiftning vil derimot nivåene av kobber i organer variere. Kobberforgiftning er heller ikke tidligere beskrevet hos rein. Det var derfor helt avgjørende i denne saken å vurdere ulike funn, både av patologi, hematologi og toksikologi, og se disse i sammenheng, før man kunne konkludere.