Bekjempelse av signalkreps og sørv i Dammane landskapsvernområde

Rapporten gjengir bakgrunn, forberedelser, gjennomføring og foreløpige resultater av bekjempelsestiltak
for å sanere bestandene av signalkreps (Pasifastacus leniusculus) og sørv (Scardinius erythrophthalmus) i
Dammane landskapsvernområde i Breivik, Porsgrunn kommune i Telemark.

Tiltakets primære mål har vært å fjerne den introduserte signalkrepsen, som gjennom å være kronisk
bærer av eggsporesoppen (Aphanomyces astaci) forårsaker krepsepest hos vår europeiske edelkreps
(Astacus astacus). Krepsepesten er dødelig for edelkreps og er kategorisert som en gruppe A-sykdom i
Norge. Et sekundert mål har vært å fjerne den introduserte fiskearten sørv. Det er antatt at denne har
bidratt til at bestandene av små og storsalamander er utryddet eller sterkt redusert, samt sterkt redusert
den generelle artsrikdommen i bunndyrfaunaen i Dammane.