Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP) - Rapport 2008-2012

Hovedformålet med HOP er å overvåke og kartlegge ulike sjukdommer som forekommer hos hjortevilt (elg, hjort, rådyr, villrein) og moskus. I tillegg har programmet i mandat å jobbe med smittsomme sjukdommer som kan overføres mellom ville drøvtyggere og husdyr, og fra ville drøvtyggere til mennesker (zoonoser).

I HOP-programmet inngår også oppbygging og drift av en biobank som inkluderer lagring av blod- og vevsprøver. Dette prøvematerialet er bl.a. viktig med tanke på å studere tidstrender av ulike infeksjoner
som forekommer i populasjonene, og med tanke på å dokumentere fravær, eller introduksjon av nye, spesifikke infeksjonstilstander. Introduksjon av nye infeksjoner, og endret utbredelse av eksisterende infeksjonstilstander, kan forventes å følge i kjølvannet av de pågående klimaendringene.

De faglige basisaktivitetene i HOP omfatter aktiv sjukdomsoppklaring gjennom laboratorieundersøkelse av døde dyr / materiale fra døde dyr, og oppfølgende studier på feltmateriale samlet inn i forbindelse med sjukdom og ordinær jakt.

Etterspørselen etter ny, oppdatert kunnskap om helsetilstanden i norske hjorteviltbestander og hos moskus er økende, både i forvaltningen og samfunnet for øvrig. Kunnskapsproduksjonen som frembringes og publiseres i HOP fyller derfor et etterspurt samfunnsbehov. HOP-programmet har siden det ble etablert i 1998 bidratt med mye ny kunnskap om helsetilstanden hos hjortevilt og moskus her i landet. Flere av de publiserte HOP-arbeidene representer nye beskrivelser av sjukdomstilstander også i en internasjonal sammenheng.

I denne rapporten har vi fokus på en del sentrale problemstillinger som det er jobbet med i perioden 2008-12. Også det nyutvikla verktøyet i HOP for feltmessig digital sjukdomsregistrering via fallviltdatabasen i Hjorteviltregisteret, vil bli nærmere omtalt.