Arbeid med fiskevelferd på settefiskanlegg

Denne rapporten beskriver funn fra en kvalitativ studie av insentiver for fiskevelferd i settefiskanlegg. Dette er en del av et forskningsprosjekt finansiert av Dyrevernalliansen forskningsfond: Insentiver for fiskevelferd i settefiskproduksjon

Denne studien er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet og NTNU Samfunnsforskning og er gjennomført i 2020.

18 personer som er involvert i settefiskproduksjon i norske oppdrettsselskap ble intervjuet. Temaene for intervjuene er insentiver for å ivareta fiskevelferden, inkludert kunnskap og organisatorisk støtte.

Resultatene viser at insentiver er f.eks. hvordan organisasjonen legger til rette for å bruke og utvikle kompetanse, samarbeid, produksjonsplaner med rom for biologisk variasjon, og kontakt med regelverksutviklere.

Det finnes mange praktiske og biologiske kunnskapshull. Denne studien har gitt forslag til noen praktiske forhold som alle settefiskanlegg bør vurdere å innføre for å ivareta fiskevelferden:

  • Tilpasse produksjonen
  • Bruke og forstå informasjonen man har
  • Benytte spesialkompetente driftsoperatører i en robust organisasjon
  • Et kritisk og sterkt fiskehelseteam
  • Nærværende ledelse
  • Dialog med andre organisasjoner og myndighetene
  • Fiskevelferdskompetanse for alle