Solbeskyttelsesprodukter: UVA-beskyttelse og merking 2009

Formålet med prosjektet var å teste et utvalg innkjøpte solbeskyttelsesprodukter på det norske markedet for UVA beskyttelse og merking i henhold til Europakommisjonens anbefaling(dokument 2006/647/EC). Samtidig var formålet å sammenligne resultatene medopplysninger gitt av markedsførerne i kartleggingsprosjektene 2007 og 2008. Det var også ønskelig å se på solbeskyttelsesprodukter spesielt beregnet for barn.

Av 38 undersøktesolbeskyttelsesprodukter oppfylte bare halvparten EU-kommisjonens anbefaling omUVA beskyttelse (minste UVA beskyttelse på 1/3 av deklarert solfaktor og itillegg kritisk bølgelengde ≥ 370 nm). Disse produktene, med ett unntak, er frakjente og etablerte produsenter/distributører.

De flestesolbeskyttelsesprodukter som ikke oppfylte EU-kommisjonens anbefaling om UVAbeskyttelse ble oppgitt å beskytte mot UVA-stråling. Dette gjelder også gittegarantier fra markedsførere om UVA beskyttelse i de tidligerekartleggingsprosjektene. Dessuten viser analyseresultatene en høyereprosentandel (40 %) av produktmerkene som ikke oppfyller anbefalingene,sammenlignet med tidligere garantier gitt av markedsførere. Av produktmerkersom er nye i undersøkelsen, er det så mange som 6 av 9 (67 %) som ikkeoppfyller anbefalingene.

De fleste undersøktesolbeskyttelsesproduktene med kun fysiske filtre (mange produkter beregnet forbarn) gir heller ikke adekvat UVA beskyttelse i overensstemmelse med EUsanbefalinger. Det samme gjelder for de miljømerkede produktene.

Av 14 undersøktesolbeskyttelsesprodukter for barn, oppfyller så mange som 8 (57 %) ikkeEU-kommisjonens minste anbefaling om UVA beskyttelse. Bare ett av disseproduktene er ikke merket med å gi UVA beskyttelse.

 

Oversikten over merking omadvarsel, instruksjon og forsiktighetsregler og riktig beskyttelseskategori viser at de fleste produktene er merket i overensstemmelse med EUs anbefalingermed unntak av noen få.