Proliferativ gjellebetennelse hos oppdrettslaks i sjøvann - patologi, utvalgte agens og risikofaktorer

Proliferativ gjellebetennelse (Proliferative gill inflammation - PGI) er betegnelsen på en kronisk betennelse i gjellene hos laks. Sykdommen påfører norsk oppdrettsnæring store tap og reduserer fiskens velferd. I perioden fra august 2012 til februar 2015 gjennomførte Veterinærinstituttet et prosjekt der målet var å øke kunnskapen om mikrobiologiske årsaksfaktorer, sykdomsutvikling og risikofaktorer på lokalitetsnivå. I nært samarbeid med fiskehelsetjenestene ble det samlet inn gjellevev fra i alt 26 lokaliteter med gjellesykdom.

Ved hjelp av molekylærbiologiske metoder og vevsundersøkelser (histologi) ble materialet undersøkt for tilstedeværelse av fire antatt gjellepatogene mikroorganismer. Et histopatologisk skåringssystem og in-situ hybridiserings-teknikker ble etablert. Disse teknikkene ble benyttet i forbindelse med en analyse av sammenhengen mellom agens og vevsforandringer. Spesifikke vevsforandringer i forbindelse med kronisk gjellebetennelse ble beskrevet. Noen synes å være agens-spesifikke. Gjennom metagenomiske analyser ble nye genområder av potensielle gjellepatogene mikroorganismer kartlagt.

Edgar Brun

avdelingsdirektør
Mobilnr: +47 91123595
E-post: edgar.brun@vetinst.no

Mona Gjessing

Forsker
Mobilnr: +47 91539958
E-post: mona.gjessing@vetinst.no

Anne Berit Olsen

Veterinær / forsker
Mobilnr: +47 90156348
E-post: anne-berit.olsen@vetinst.no

Saraya Tavornpanich

Forsker
E-post: saraya.tavornpanich@vetinst.no

Alle ansatte