Om oss  

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. 

Vårt mål er å bli Norges beredskapssenter for én helse. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å styrke norsk bioøkonomi. 

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk har alltid vært et fundament for instituttets virksomhet. I dag er kjerneaktivitetene forskning, innovasjon, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling i tillegg til diagnostikk. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Hvem er vi? 

Veterinærinstituttet har 330 medarbeidere. Av disse har 122 doktorgrad og de aller fleste høyere utdanning. 

 • Veterinærinstituttet flytter til Ås i 2020

  I mai 2020 flytter Veterinærinstituttet inn i de nye veterinærbyggene som er under oppføring på Ås. Her vil vi få forsknings- og laboratoriefasiliteter i verdensklasse.

 • Statlig tilknytning

  Veterinærinstituttet er et forvaltningsorgan med særskilt fullmakt under Landbruks- og matdepartementet. Faglig og økonomisk sorterer Veterinærinstituttet både under Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Bevilgninger over statsbudsjettet utgjør mellom 40 og 50 prosent av totalinntekten, resten er inntekter skaffet til veie gjennom forskningsprosjekter og oppdrag – som regel etter konkurranse.

  Veterinærinstituttet samarbeider tett med forvaltningsinstitusjoner, en rekke universiteter og forskningsinstitutter, næringsaktører og andre faginstanser nasjonalt og internasjonalt. Vår viktigste forvaltningspartner er Mattilsynet, men også Folkehelseinstituttet, Miljødirektoratet, helsemyndighetene. 

 • Veterinærinstituttets styre

  Styret er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet.

  • Leder Hanne Maren Blåfjelldal
  • Nestleder Trond Slettbakk, administrerende direktør i Kunnskapsparken Nord
  • Styremedlem Torhild Gjølme, landbruksdirektør i Finnmark
  • Styremedlem Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag
  • Styremedlem Hildebjørg Åsvang, produksjonssjef Havbruk
  • 1. varamedlem Gunnar Simonsen, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø
  • 2. varamedlem: vakant
  • Styremedlem Camilla Skjæret, ansatterepresentant Veterinærinstituttet
  • Varamedlem Hannah Joan Jørgensen, ansatterepresentant Veterinærinstituttet
  • Styremedlem Jørn Våge, ansatterepresentant Veterinærinstituttet
  • Varamedlem Ketil Skår, ansatterepresentant Veterinærinstituttet
 • Veterinærinstituttets ledergruppe

  Veterinærinstituttet ledes av administrerende direktør Gaute Lenvik.

  I ledergruppa inngår:

 • Organisasjonskart
 • Årsrapport

  2018

  Veterinærinstituttet har i 2018 relatert samfunnsoppdraget til å bidra til å oppfylle de deler av FNs bærekraftsmål som er særlig knyttet til sammenhengen mellom dyrehelse og klima. Organisatorisk har året vært preget av omstilling fra egne regionale seksjoner til en helhetlig nasjonal fagorganisasjon, mens instituttet økonomisk særlig på nyåret 2019 har vært preget av en krevende økonomisk situasjon. Last ned årsrapporten for å lese mer om helsesituasjonen og forskning i 2018.

  Eldre årsrapporter

 • Vår historie

  Veterinærinstituttet ble etablert i Oslo i 1891 som et diagnoselaboratorium for dyresykdommer. Instituttet var da det første av sitt slag i Norden. Veterinærinstituttets hovedoppgave var fra starten av å bekjempe dyresykdommene tuberkulose og brucellose. Instituttet fikk etterhvert i oppdrag å forebygge også andre sykdomsutbrudd, samt produsere ulike sera og vaksiner. I 1990-årene ble instituttet utvidet med regionale enheter i Bergen, Harstad, Sandnes, Trondheim og Tromsø. I dag berører den faglige virksomheten hele næringskjeden fra planter via fôr, fisk, dyr og mat til mennesker.

 • Strategi 2016-2020

  Naturen og vår bruk av den er stadig i endring. Utviklingen i produksjonssystemer innen havbruk og for husdyr kan føre til nye helseutfordringer for fisk, dyr, menneske og miljø.

  Vi bruker begrepet «én helse» om den tverrfaglige innsatsen som nedlegges lokalt, nasjonalt og globalt for å oppnå optimal helse for mennesker, dyr og miljø. Strategiplanen for Veterinærinstituttet 2016-2020 beskriver hvordan vi skal oppfylle vår rolle som en sentral samfunnsaktør med en ledende rolle innen beredskap mot helsetrusler i blå, grønn og rød sektor – det vil si smitte og sykdom som kan ramme dyr i vann og på land, og som kan ramme mennesker og miljøet.  

 • Forskningsstrategi 2016-2020

  Samfunnsrelevansen til forskningen vår er høg; vi skal i hovedsak drive anvendt forskning, og våre forskningsresultater skal være anvendbare for våre brukere i forvaltningen og næring. Forskningen skal danne grunnlaget for at Veterinærinstituttet kan utøve en sterk beredskap. Instituttet har i dag en betydelig forsknings og utviklingsvirksomhet som skal styrkes i årene som kommer. Det blir viktig både å styrke forskningen i organisasjonen og å utvikle samarbeidet med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

 • Facts and Figures 2019

  Nøkkeltall og informasjon om Veterinærinstituttets virksomhet 2018. 

 • Våre ansatte

  Her finner du en oversikt over alle våre ansatte.

 • Ledige stillinger

  Her finner du en oversikt over ledige stillinger ved Veterinærinstituttet

 

Hvordan jobber vi?

Veterinærinstituttet får hele tiden inn prøver som skal sjekkes for smittestoffer og andre helsetrusler. Normalt er det en veterinær, en produsent eller en inspektør som tar ut og sender inn prøvene til analyse. I 2015 behandlet vi 134.444 prøver fra hele landet og langs hele kysten. 

Les mer i vår faglige aktivitetsrapport for 2017

Andre kilder til informasjon er rapporter for overvåkingsprogram og vår rapportserie som inkluderer den årlige fiskehelserapporten.  

Hvor er vi?

Veterinærinstituttets historiske base er i Oslo. Siden 1914 har instituttet holdt til på Adamstuen i Oslo, hvor vi deler et større område med Mattilsynet, VESO og den tidligere Veterinærhøgskolen som nå heter NMBU Veterinærhøgskolen. I tillegg har Veterinærinstituttet fem ulike enheter langs kysten fra Sandnes i sør til Tromsø i nord. Formålet er å kunne tilby diagnostikk og kunnskapstjenester over hele landet tilpasset regionale behov i forvaltning og næringsliv.

I 2020 flytter hovedenheten fra Adamstuen til helt nye forskningsfasiliteter på Ås. Fram til da skal også virksomheten ved de regionale enhetene spisses og løftes. Dette gjør vi for å bistå myndigheter, produsenter og andre over hele landet til å hindre utvikling av smittestoffer og sykdom blant dyr og mennesker enda bedre.  

Her finner du kontaktinformasjon til Veterinærinstituttet

Varsling om kritikkverdige forhold  

Her finner du varslingsrutiner for Veterinærinstituttet