Om oss  

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. 

Vårt mål er å bli Norges beredskapssenter for én helse. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å styrke norsk bioøkonomi. 

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk har alltid vært et fundament for instituttets virksomhet. I dag er kjerneaktivitetene forskning, innovasjon, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling i tillegg til diagnostikk. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Hvem er vi? 

Veterinærinstituttet har 335 medarbeidere. Av disse har 122 doktorgrad og de aller fleste høyere utdanning. 

 • Veterinærinstituttet flyttet til Ås i 2021

  I slutten av april 2021 startet flyttingen av Veterinærinstituttets hovedkontor inn i de nye veterinærbyggene på Ås. Veterinærbygningen som rommer Veterinærinsituttets nye hovedkontor og NMBU Veterinærhøgskolen ble offisielt åpnet 1. september. For Veterinærinstituttet markerer åpningen at Norge styrker sin risikobaserte beredskap for å forebygge, avverge og bekjempe helsetrusler mot fisk, landdyr og mennesker. 

 • Statlig tilknytning

  Veterinærinstituttet er et forvaltningsorgan med særskilt fullmakt under Landbruks- og matdepartementet. Faglig og økonomisk sorterer Veterinærinstituttet både under Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Bevilgninger over statsbudsjettet utgjør mellom 40 og 50 prosent av totalinntekten, resten er inntekter skaffet til veie gjennom forskningsprosjekter og oppdrag – som regel etter konkurranse.

  Veterinærinstituttet samarbeider tett med forvaltningsinstitusjoner, en rekke universiteter og forskningsinstitutter, næringsaktører og andre faginstanser nasjonalt og internasjonalt. Vår viktigste forvaltningspartner er Mattilsynet, men også Folkehelseinstituttet, Miljødirektoratet, helsemyndighetene. 

 • Veterinærinstituttets styre

  Styret er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet.

  • Leder Hanne Maren Blåfjelldal
  • Nestleder Trond Slettbakk, administrerende direktør i Kunnskapsparken Nord
  • Styremedlem Torhild Gjølme, landbruksdirektør i Finnmark
  • Styremedlem Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag
  • Styremedlem Hildebjørg Åsvang, produksjonssjef Havbruk
  • 1. varamedlem Gunnar Simonsen, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø
  • 2. varamedlem: vakant
  • Styremedlem Annette Kampen, ansatterepresentant Veterinærinstituttet
  • Varamedlem Birte Graeber Bredahl, ansatterepresentant Veterinærinstituttet
  • Styremedlem Jørn Våge, ansatterepresentant Veterinærinstituttet
  • Varamedlem Ketil Skår, ansatterepresentant Veterinærinstituttet
 • Veterinærinstituttets ledergruppe

  Veterinærinstituttet ledes av konstituert administrerende direktør Jorun Jarp.

  I ledergruppa inngår:

 • Organisasjonskart
 • Årsrapport

  2020

  I et år preget av covid-19, har insituttet allikevel levert et godt faglig innhold og vist god utvikling på alle områder. Evnen til å løse oppgaver under stadig skiftende smitteregimer og arbeidsforhold har vært formidabel. Dette er konklusjonen i leders beretning i Veterinærinstituttets årsrapport for 2020.

  Eldre årsrapporter

   

 • Vår historie

  Veterinærinstituttet ble etablert i Oslo i 1891 som et diagnoselaboratorium for dyresykdommer. Instituttet var da det første av sitt slag i Norden. Veterinærinstituttets hovedoppgave var fra starten av å bekjempe dyresykdommene tuberkulose og brucellose. Instituttet fikk etterhvert i oppdrag å forebygge også andre sykdomsutbrudd, samt produsere ulike sera og vaksiner. I 1990-årene ble instituttet utvidet med regionale enheter i Bergen, Harstad, Sandnes, Trondheim og Tromsø. I dag berører den faglige virksomheten hele næringskjeden fra planter via fôr, fisk, dyr og mat til mennesker.

 • Strategi 2020 - 2023

  Veterinærinstituttets visjon er God helse hos dyr, fisk og mennesker

  Veterinærinstituttets strategi gjelder for perioden 2020-2023, men vil hvert år få en konkretisering av tiltak innen prioriterte områder.

 • Handlingsplan for likestilling og mangfold

  Målet med handlingsplanen er å legge til rette for likestilling, fremme mangfold og hindre diskriminering blant medarbeidere ved Veterinærinstituttet. Handlingsplanen er utformet som et ledd av Veterinærinsituttets forberedelser til deltakelse i EUs nye rammeprogram for forskning, Horisont Europa.

 • Facts and Figures 2021

  Nøkkeltall og informasjon om Veterinærinstituttets virksomhet. 

 • Våre ansatte

  Her finner du en oversikt over alle våre ansatte.

 • Ledige stillinger

  Her finner du en oversikt over ledige stillinger ved Veterinærinstituttet

 • Presserom

  Veterinærinstituttets kommunikasjonsstab har ansvaret for ekstern kommunikasjon.

  Kommunikasjonsdirektøren svarer på spørsmål som gjelder Veterinærinstituttets virksomhet. Det er også mulig å kontakte administrerande direktør og forskningsdirektør.

  Alle ansatte i kommunikasjonsstaben bidrar med å svare på spørsmål om våre publikasjonar, informasjonmateriell, nettsider og aktiviteter. 

  Veterinærinstituttets fotoarkiv. 

  Asle Haukaas_20190516_Foto Bryndis Holm (2).jpg

  Asle Haukaas, kommunikasjonsdirektør
  Mobil: 920 80 877, epost: asle.haukaas@vetinst.no

  Mari Press_20160308 VetInst 0784_Foto Eivind Røhne.jpg

  Mari Press, kommunikasjonsrådgiver (har permisjon til 1.5.2021)

  Bryndis Holm_20160303 VetInst 0305_Foto Eivind Røhne.jpg

  Bryndis Holm, kommunikasjonsrådgiver
  Mobil: 986 69 140, epost: bryndis.holm@vetinst.no

  tom-haavardstun

  Tom Haavardstun, kommunikasjonsrådgiver
  Mobil: 400 08 146, epost: tom.haavardstun@vetinst.no

  Sundell, Johanne.jpg

  Johanne Sundell, nettredaktør
  Mobil: 993 78 333, epost: johanne.sundell@vetinst.no

  Harrieth Lundberg, kommunikasjonsrådgiver
  Mobil: 936 97 309, epost: Harrieth.Lundberg@vetinst.no

 

Hvordan jobber vi?

Veterinærinstituttet får hele tiden inn prøver som skal sjekkes for smittestoffer og andre helsetrusler. Normalt er det en veterinær, en produsent eller en inspektør som tar ut og sender inn prøvene til analyse. I 2015 behandlet vi 134.444 prøver fra hele landet og langs hele kysten. 

Les mer i vår faglige aktivitetsrapport for 2017

Andre kilder til informasjon er rapporter for overvåkingsprogram og vår rapportserie som inkluderer den årlige fiskehelserapporten.  

Hvor er vi?

I 2021 flyttet hovedenheten fra Adamstuen til helt nye forskningsfasiliteter på Ås.

I tillegg har Veterinærinstituttet fem ulike enheter langs kysten fra Sandnes i sør til Tromsø i nord. Formålet er å kunne tilby diagnostikk og kunnskapstjenester over hele landet tilpasset regionale behov i forvaltning og næringsliv.

Her finner du kontaktinformasjon til Veterinærinstituttet

Varsling om kritikkverdige forhold  

Her finner du varslingsrutiner for Veterinærinstituttet