Fagområder

Antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens

Antibiotika er viktig i behandling av infeksjoner som skyldes bakterier. Bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige (resistente) bakterier. Antibiotikaresistente bakterier kan spres mellom dyr, besetninger, mennesker og miljø. 

Bakteriologi

Bakterier er encellede mikroorganismer som finnes overalt på jorden og kan vokse i alle slags miljø. Noen bakterier kan forårsake sykdom hos dyr og mennesker.

Biofilm

Biofilm er mikrobielle samfunn av mikroorganismer, som bakterier og sopp, som kommuniserer og samarbeider for å øke egen overlevelse.

Desinfeksjon

Desinfeksjon omfatter behandling av lokaler, overflater og utstyr for å fjerne eller uskadeliggjøre sykdomsframkallende organismer.  

Dyrevelferd

Dyrevelferd kan defineres på mange ulike måter, men de fleste er enige om at dyr opplever god velferd når de har god helse, mestrer sine omgivelser og kan utføre naturlig atferd.

Epidemiologi

Epidemiologi er studiet av helsetilstand og sykdomsutbredelse i populasjoner, samt av årsaker til sykdom og død.

Fôrtrygghet

God kvalitet på fôr er viktig for å opprettholde god helse og velferd hos dyra. Fôret skal både ha god hygienisk tilstand og være fri for skadelige stoffer. 

Immunologi

Immunologi er læren om immunforsvaret, og handler i grove trekk om kroppens bekjempelse av sykdom, interaksjoner mellom kroppen og sykdomsfremkallende agens, og økt forståelsen for hva som skjer når vi blir syke.

Kjemi og toksikologi

Kjemi er vitenskapen om stoffenes egenskaper, sammensetting og reaksjoner mens toksikologi er læren om giftige kjemiske forbindelser, deres virkning i organismer og behandling.

  • 1

  • 2