En vurdering av risiko for spredning av Gyrodactylus salaris knyttet til ulike potensielle smitteveier

Veterinærinstituttet har hatt i oppdrag fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet å vurdere risikoen for spredning av Gyrodactylus salaris i tilknytning til ulike potensielle spredningsveier.

Vurderingen er gjort med hjelp fra ulike fagmiljø og eksperter. Arbeidet ble gjennomført med relativt korte tidsfrister. Det var derfor begrenset hvor bredt vi kunne gå ut for hente inn fagekspertise, og hvor dypt vi kunne gå inn i alle problemstillingene som er belyst. Vi ønsker spesielt å takke Tor A. Bakke, Åge Brabrand og Kjetil Olstad, Zoologisk Museum, Universitet i Oslo, og Tore Håstein Atle Lillehaug, Tor Atle Mo, for konstruktive kommentarer og innspill til arbeidet. Endelig vil vi takke Hanne Mari Jordsmyr for utforming av layout på rapporten.