LuseKontroll: Statistisk modellering av
kontrollstrategier for lakselus

Prosjektet svarer på tre overgripende spørsmål som er viktige for å utvikle gode strategier for å kontrollere lakselus: Hvor stor er effekten av ulike kontrolltiltak mot lakselus? Hva er gode handlingsregler på anleggsnivå for å bekjempe lakselus? Og hvordan kan oppdrettere i et område best koordinere kontrolltiltak mot lakselus for å begrense smittepresset på oppdrettsfisk så vel som på villfisk?

Hovedfunn

  • Videreutvikling av en populasjonsmodell for lakselus ga oppdaterte estimater for ti ulike lusebehandlingsmetoder.
  • Scenariosimuleringer for enkeltanlegg viste at smittepresset under utvandringsperioden for villfisk kan reduseres ved å optimalisere timingen av en høyeffektiv lusebehandling.
  • Timingen har derimot mindre å si for totalt behandlingsbehov og gjennomsnittlig lusenivå under produksjonssyklusen.
  • Scenariosimuleringer i et nettverk av anlegg viste at koordinert brakklegging ga lavere lusenivå og færre lusebehandlinger, men høyere lusenivå enn før annethvert år.
  • Lusenivå konsistent med lav påvirkning på villfisk i studieområdet ble bare oppnådd i scenarioer med færre fisk i åpne anlegg om våren.